PUP Tczew

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców od 1 stycznia 2018 r. - spotkanie w Domu Przedsiębiorcy

(2017-12-18)

Pierwszą nowością dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców będzie możliwość ubiegania się o zezwolenie na pracę sezonową. O zezwolenie takie będą mogli ubiegać się pracodawcy funkcjonujący  w ramach rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa oraz prowadzący działalność gospodarczą w zakresie zakwaterowania i usług gastronomicznych. Zezwolenie pozwoli na legalne zatrudnienie cudzoziemca na okres 9 miesięcy w trakcie roku kalendarzowego. Powód wprowadzenia tych zmian, schemat ubiegania się o zezwolenie w urzędzie pracy oraz główne założenia związane z wydaniem pozwolenia omówił zebranym pracodawcom przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie.

Znaczącej zmianie ulegnie również procedura rejestracyjna oświadczeń. Do tej pory rejestrowane były oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy. Od nowego roku zmieni się ich nazwa. Rejestrować będziemy oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy. Na pracodawców zostanie nałożony obowiązek poinformowania urzędu pracy o tym, czy dany cudzoziemiec podjął zatrudnienie czy też nie. Ponadto do oświadczenia trzeba będzie dołączyć dodatkowe załączniki, w tym kopię dokumentów potwierdzających tożsamość obcokrajowca. Nowości w rejestracji oświadczeń przedstawił pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie.

Zarówno wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową jak i oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi pracodawcy składają w urzędzie pracy odpowiednim ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Ponadto złożenie każdego wniosku od nowego roku wiązać się będzie z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości 30 zł.

Kontrola cudzoziemców przez funkcjonariuszy Straży Granicznej była tematem ostatniej prezentacji. Sposób, warunki oraz powody kontroli omówił przedstawiciel Straży Granicznej.

Na tym wystąpieniu zakończyła się pierwsza część spotkania. W części drugiej wraz z przedstawicielem Straży Granicznej odpowiadaliśmy na pytania uczestników.

Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 284508

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl