PUP Tczew

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

Karta osoby aktywnie poszukującej pracy - bezpłatne przejazdy

W ramach realizacji programu ”Wsparcie dla aktywnie poszukujących pracy”   w powiatach wchodzących w skład Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego dla osób bezrobotnych aktywnie poszukujących pracy wprowadza się „Kartę osoby aktywnie poszukującej pracy”, która uprawnia do bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej zarządzanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku.                                                                      

Kartę wydaje Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie, na wniosek osoby bezrobotnej.

 Kartę może otrzymać osoba bezrobotna, zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy  w Tczewie, jeżeli złoży wniosek w terminie 1 miesiąca od zaistnienia następujących okoliczności:

  • przed zarejestrowaniem się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tczewie pracowała lub prowadziła działalność gospodarczą na własny rachunek, a rejestracja nastąpiła   w ciągu 3 miesięcy od dnia utraty zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, zakończenia lub zawieszenia działalności gospodarczej oraz odbyła zajęcia aktywizacyjne;

  • ukończyła zajęcia w klubie pracy, szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych


Karta upoważnia do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską zarządzaną przez Zarząd Transportu Miejskiego   w Gdańsku w okresie 2 miesięcy od daty jej wystawienia, celem poszukiwania pracy na terenie Miasta Gdańsk, od poniedziałku do piątku,   w godzinach od 7.00 do 16.00. Karta przysługuje raz na 12 miesięcy.

Posiadacz karty, w trakcie korzystania z bezpłatnego przejazdu powinien posiadać przy sobie:

  • kartę,

  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Więcej informacji oraz stosowne wnioski uzyskać można w siedzibie PUP  w Tczewie, Dział Usług Rynku Pracy (pok.112-115,117) Tel. (58) 531-34-15 wew. 311, 317, 318, 345, 364, 366           

                                                                                            
       

Utworzono: 2013-08-27 14:09 | Redagował: Wiesława Bettker 2014-03-21 13:16
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 5431

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl